Skoči na glavno vsebino

Nadarjeni učenci

Kateri otroci so nadarjeni?

Ellen Winner je v svoji knjigi Nadarjeni otroci, Miti in resničnost (2005, 2, 3), opredelila tri tipične značilnosti nadarjenih otrok, po katerih se nadarjeni otroci kvalitativno razlikujejo od povprečnih otrok, ki so marljivi in motivirani za delo in prav tako lahko dosežejo vidne uspehe. Te značilnosti so:

 • predčasna razvitost
  Prve korake v obvladovanju nekega organiziranega področja znanja, kot so jeziki, matematika, glasba, likovna umetnost, balet, gimnastika … naredijo hitreje, kot je to običajno. Na tem področju tudi hitreje napredujejo kot ostali otroci, saj se znotraj tega področja zelo hitro učijo.
 • vztrajno delajo svoje
  Nadarjeni otroci se kvalitativno drugače učijo. Stvari delajo po svoje. Pri obvladovanju svojega področja ne potrebujejo veliko pomoči oz. mentorstva pri odraslih. V glavnem se učijo samostojno. Motivirajo jih lastna odkritja, ki jih tudi peljejo korak naprej. Pogosto samostojno izumljajo pravila znotraj same aktivnosti in iščejo nove, neobičajne načine reševanja problema.
 • želja po obvladovanju
  Nadarjeni otroci želijo razumeti smisel področja, v katerem kažejo znake predčasne razvitosti. Izražajo intenziven interes in imajo sposobnost ostrega fokusiranja. Ko so okupirani z učenjem, dosežejo optimalno stanje, pri katerem se poglobijo v snov in izgubijo občutek za zunanji svet.

Čim bolj dosledno se kažejo posamezne lastnosti pri učencu, tem bolj verjetno je, da je ta učenec tudi nadarjen.

Koncept odkrivanja in spodbujanja nadarjenih otrok teži k temu, da pedagoški delavci skupaj s starši odkrijemo različna področja nadarjenosti naših učencev in ta področja s primernimi spodbudami razvijamo. Koncept poskuša zajeti vsa področja otrokovega razvoja:

 • SPLOŠNO-INTELEKTUALNO
  Učenci, ki izkazujejo nadpovprečne sposobnosti na tem področju imajo za svojo starost neobičajno razvit besedni zaklad, hitro odkrivajo in rešujejo probleme, ki jih drugi ne vidijo, imajo dobre spominske sposobnosti in sposobnosti za učenje. So logični misleci ter imajo dober občutek za analizo in povezovanje. Hitro sprejemajo in uporabijo informacije, mislijo sistematično, v mišljenju so prožni, radi rešujejo uganke in probleme.
 • UČNO
  To so učenci, ki berejo veliko knjig s področja, ki jih zanima ter so zelo razgledani. Radi raziskujejo in eksperimentirajo, zbirajo gradivo, ga urejajo. Radi sodelujejo na različnih tekmovanjih. Veliko sprašujejo, zastavljajo tudi neobičajna vprašanja. Pri nalogi vztrajajo dlje kot ostali učenci, se dobro skoncentrirajo na delo.
 • USTVARJALNO
  So domiselni, izvirni in imajo bogato domišljijo. Imajo dobro vidno predstavljivost, nagnjeni so k tveganju, njihovo vedenje je pogosto neobičajno. Privlači jih negotovost, uživajo v razburljivih dogodivščinah. Na probleme radi gledajo z različnih zornih kotov, so vedoželjni in imajo dobro razvit smisel za humor. Imajo smisel za literarno izražanje. Pišejo pesmi, tekste in jih objavljajo v šolskem glasilu.
 • VODITELJSKO
  o so učenci, ki imajo dobre sposobnosti vodenja in delovanja z ljudmi. Imajo smisel za organizacijo, so samoiniciativni, odločni in vztrajni. Zastavljajo si visoke cilje in so občutljivi za pravičnost. Hitro vzpostavljajo prijateljstva, so priljubljeni in hitro pridobivajo somišljenike. Pripravljeni so pomagati.
 • UMETNIŠKO (GLASBENO, LIKOVNO, LITERARNO, DRAMSKO)
  Gre za učence, ki radi obiskujejo predstave, razstave in imajo razvit estetski čut. Kažejo željo po izvirnih izdelkih in ne želijo posnemati drugih. Svoje občutke in misli izražajo na različne načine. Uživajo ob glasbi, zanjo kažejo veliko zanimanja in imajo dober posluh. Lahko si izmišljajo izvirne melodije, zlahka si zapomnijo in izvajajo melodične ali ritmične vzorce. So člani pevskega zbora ali obiskujejo glasbeno šolo ter radi nastopajo na prireditvah. Imajo smisel za likovno izražanje, slikanje in umetniško oblikovanje. Zapomnijo si in prikažejo izredne podrobnosti, uživajo pri preizkušanju novih materialov, sredstev in tehnik. Učenci znajo spretno oponašati vedenje drugih. Imajo izrazito mimiko in telesno govorico. Radi nastopajo v gledališki skupini.
 • TELESNO-GIBALNO
  To so učenci, ki se z lahkoto naučijo različnih telesnih gibov in vaj, kar pride do izraza pri gimnastiki, plesu, skupinskih športih ipd. Imajo dobro razvito telesno koordinacijo, hitro in natančno usklajujejo različne gibe ter so spretni v eni ali več od športnih aktivnostih, kjer dosegajo dobre rezultate. Radi sodelujejo v športnih tekmovanjih, imajo dobro fizično kondicijo in so telesno vzdržljivi.
 • TEHNIČNO
  Učenci, talentirani na tem področju, znajo narisati načrt, po njem izdelati nek izdelek, so spretni, vztrajni in natančni pri razstavljanju, sestavljanju ali popravljanju mehanskih ali kakih drugih aparatov.

Namen programa je nadarjenim učencem zagotoviti:

 • odkrivanje njihovih močnih področij (razgovori z otroki, starši, ocenjevalna lestvica učiteljev, testiranje intelektualnih sposobnosti in besedne ustvarjalnosti);
 • zanimive, izzivalne intelektualne in umetniške dejavnosti;
 • hitrejše in bolj poglobljeno predelovanje učnega načrta;
 • pristop, ki zahteva več razmišljanja, logičnega sklepanja in kompleksnega mišljenja;
 • motivacijo za tekmovanja;
 • spoznavanje samega sebe, svojih močnih področij, preverjanje in potrjevanje lastnega talenta in sposobnosti;
 • spodbujanje samostojnosti, odgovornosti in samoiniciativnosti;
 • razvijanje besednega izražanja, kreativnosti;
 • razvijanje splošne razgledanosti;
 • razvijanje spretnosti pojasnjevanja, utemeljevanja idej in stališč;
 • razvijanje motoričnih spretnosti in veščin;
 • razvijanje logičnega mišljenja in sklepanja;
 • razvijanje prostorskega in zgodovinskega sklepanja in razmišljanja;
 • bolj poglobljeno in raznoliko raziskovanje in kreativno reševanje problemov;
 • spodbujanje k uporabi sodobne komunikacijske tehnologije;
 • celosten razvoj otroka s poudarkom na razvoju pozitivnih čustev, izkušenj in doživetij.

Odkrivanje nadarjenosti

Vsako šolsko leto izvedemo vse tri postopke odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci:

 1. EVIDENTIRANJE
  Kot kriterij se upoštevajo učni uspeh, dosežki, učiteljevo mnenje, tekmovanja, hobiji ter mnenje svetovalne službe. V skupino evidentiranih učencev so izbrani vsi učenci, ki izpolnjujejo vsaj enega od kriterijev.
 2. IDENTIFIKACIJA
  Na podlagi pisnih soglasij staršev so učenci testirani s testom ustvarjalnosti, testom inteligentnosti, učitelji pa jih ocenijo s posebno lestvico za ugotavljanje nadarjenosti. Če učenec vsaj na enem izmed testov dosega nadpovprečen rezultat (se uvrsti med 10 % najboljših učencev), je spoznan kot nadarjen učenec.
 3. INDIVIDUALIZIRANI PROGRAM
  Ko je učenec spoznan za nadarjenega, se za vsakega nadarjenega učenca pripravi individualizirani program, v katerem se opredelijo njegova močna področja in predlagajo dejavnosti, s katerimi bi te potenciale lahko razvijal. Pridobimo tudi mnenje učenca in staršev, ki prav tako sodelujejo pri sestavi INDEP. Poleg prilagoditev pri posameznih predmetih imajo učenci možnost svoje talente na različnih področjih razvijati tudi v okviru dni dejavnosti (naravoslovni, tehniški, kulturni dnevi), s projektnim delom, sodelovanjem v natečajih in z dodatnimi aktivnostmi.

Ponudba programov, ki jih šola razvija za delo z nadarjenimi učenci

Skozi vse šolsko leto učence v okviru dodatnega pouka oziroma pod mentorstvom posameznih učiteljev pripravljamo na TEKMOVANJA iz različnih področij.

Učence vključujemo v različne PROJEKTE:

 • Eko šola
 • Slovenska mreža zdravih šol
 • Kulturna šola
 • Anglia school
 • Humanitarne akcije
 • Šolski parlament
 • Debatni klub
 • Učitelj za en dan

Svoje sposobnosti razvijamo in predstavimo tudi na šolskih PRIREDITVAH ter v okviru načrtovanih DELAVNIC.

Za nadarjene učence se vsako šolsko leto izvaja PROJEKTNA NALOGA, v katero poskušamo vključiti kar največ učencev. Vsem učencem nudimo veliko INTERESNIH DEJAVNOSTI.

Učenci imajo možnost, da svoja močna področja razvijajo in preizkušajo na različnih področjih in tako širijo svoje interese, spretnosti in talente.

Projektne naloge:

 • šolsko leto 2012/2013: Biotska raznolikost
 • šolsko leto 2013/2014: Učna pot Pot rudarjenja
 • šolsko leto 2014/2015: Lov na Perkmandeljca
 • šolsko leto 2015/2016: Zelena je moja kmetija
 • šolsko leto 2016/2017: Potujem, torej sem – po sončnih Trbovljah
 • šolsko leto 2017/2018: Turizem in kultura
 • šolsko leto 2018/2019: Od odpadka do posladka. Zeleno podjetništvo

Tekmovanja

 • Ni tekmovanj

React EU IKT za VIZ

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju.

SIO 2020

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju.

Turizmu pomaga lastna glava - raziskovalna naloga

Dostopnost