Select Page

Najprej si oglej VIDEOPOSNETEK.

Sedaj v zvezek prepiši naslov in nariši trikotnik, vse tri težiščnice in težišče.

Prepiši spodnji zapis:

Težiščnica je daljica, ki povezuje razpolovišče stranice z nasprotnim ogliščem. Težišče trikotnika je točka T, v kateri se sekajo vse tri težiščnice trikotnika.

V delovnem zvezku na straneh 56, 57 reši naloge 1 a)  ter 2 a) in b). Ostale naloge lahko rešiš za vajo.